[Navn]

[Adresse]

 

 

 

                                                                                                             Gjerstad/Vegårshei  1. september 2017

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

 

Gjerstad sparebank og vegårshei sparebank slår seg sammen

Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank har blitt enige om å slå sammen bankene, med Gjerstad Sparebank som overtakende bank. Den fusjonerte banken vil bli videreført under navnet Østre Agder Sparebank.

Finanstilsynet ga tillatelse til fusjonen den 10. mai 2017. Fusjonen vil bli gjennomført med virkning fra 1. oktober 2017, noe som innebærer at ditt kundeforhold vil bli videreført i Østre Agder Sparebank fra dette tidspunktet.

Som kunde vil du også etter fusjonen møte dine kontaktpersoner i banken, og etter gjennomføring av den tekniske sammenslåingen vil du også fra 20. november 2017 få tilgang til alle bankkontorene i Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.

Målet med fusjonen er å styrke bankene ytterligere som en lokal og selvstendig sparebank, som vil delta i samfunnsutviklingen i nærområdet, og være et livslangt førstevalg for bankens kunder. Østre Agder Sparebank skal  gjennom personlig rådgivning, digitale løsninger og lokalkunnskap, dekke kundenes behov for finansielle tjenester til riktige betingelser. Målgruppen er privatpersoner og små og mellomstore bedrifter. Begge bankene har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn, og denne posisjonen skal videreføres og forsterkes i hele østregionen i Aust Agder.

Omfanget av den innskuddsgarantien som er stilt av Bankenes sikringsfond kan påvirkes for kunder som ved gjennomføring av fusjonen har innskudd både i Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank som samlet overskrider 2 millioner kroner. En kort redegjørelse for innskuddsgarantien er gitt i eget vedlegg. Kunder som får omfanget av sin innskuddsgaranti påvirket vil bli kontaktet særskilt etter at fusjonen er gjennomført. For øvrig vises det til vedlegget.

 

Med vennlig hilsen

 

Nina Holte                                                                          Jan Birger Stebekk

Adm. banksjef Gjerstad Sparebank                             Adm. banksjef Vegårshei Sparebank

 

 

Vedlegg til underretning etter finansforetaksloven § 12-3 femte ledd

ORIENTERING OM SIKRINGSORDNINGEN FOR INNSKUDD I NORSKE BANKER VED FUSJON

Sikringsordningen for innskudd i norske banker forvaltes av Bankenes sikringsfond. Norske spare- og forretningsbanker er pålagt å være medlem av ordningen. Innskudd i Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank er i dag sikret med et beløp opp til NOK 2 millioner for hver innskyter. Tilsvarende sikringsordning vil gjelde for innskudd i Østre Agder Sparebank. Ved en fusjon vil innskudd i Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank bli dekket under Østre Agder Sparebanks innskuddsgaranti. Innskytere som i dag har innskudd i begge bankene som til sammen overstiger NOK 2 millioner, vil etter fusjonen ikke være dekket under innskuddsgarantiordningen med overskytende beløp. De innskytere som dette gjelder vil bli kontaktet etter at fusjonen er gjennomført med en samlet oppstilling av kundeforholdet og forholdet til innskuddsgarantien. Innskyterne må samtidig ta stilling til om de ut i fra endringer i innskuddsgarantiordningen ønsker å fordele innskudd på andre banker som er medlem av Bankenes sikringsfond.

Sikringsordningen for norske banker og Bankenes sikringsfond er nærmere beskrevet i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern