Innhold

Ikke tatt i bruk mobilbanken enda?

Nå får du full oversikt over all din sparing og din forventede pensjon i mobilbanken.

Temasider

Se våre nyttige tips og råd for økonomien og livssituasjonen din

Person og helse

Hva skjer med økonomien om helsen svikter? Med disse forsikringene trygger du deg og flokken din.

Barn og penger

Hvordan skal du lære barnet ditt å forstå verdien av penger - i et samfunn uten mynter og sedler?

Bolig

Å kjøpe bolig er den største investeringen du gjør i livet ditt. Våre nyttige tips og råd kan hjelpe deg å realisere boligdrømmen.

Pressemelding

PRESSEMELDING

Styret i Østre Agder Sparebank har vedtatt forslag om etablering av eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis gjennom en garantert emisjon  

Styret i Østre Agder Sparebank besluttet i møte den 14. desember 2017 å foreslå for generalforsamlingen at banken etablerer eierandelskapital ì størrelsesorden NOK 31,5 – 42 millioner ved utstedelse av minimum 300 000 og maksimum 400 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 105 ("Emisjonen").

Det er etablert et garantikonsortium som sikrer minstetegning i Emisjonen med et brutto emisjonsproveny på NOK 31,5 millioner.

 

Bakgrunnen for forslag til egenkapitalbevisemisjon er bankens målsetting om fortsatt god og balansert vekst i bankens markedsområde, og la lokale eiere ta del i verdiskapningen og å videreutvikle bankens gode forhold til lokalt næringsliv. Eierandelskapitalen vil tilføre ny kjernekapital som styrker bankens muligheter til å realisere fremtidige mål, og vil styrke bankens egenkapital i tråd med nye og strengere myndighetskrav.

Forslaget om utstedelse av egenkapitalbevis forventes å bli lagt frem for behandling i bankens generalforsamling den 10. januar 2018. Gjennomføringen av Emisjonen er betinget av nødvendige vedtak i generalforsamlingen, samt tillatelse fra Finanstilsynet.

 

Østre Agder Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver.

 

Emisjon av egenkapitalbevis gir rom for vekst    
Banken har planer om ytterligere vekst i sitt markedsområde i Østre Agder, og kapitalbehovet skyldes primært et ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre denne veksten

Østre Agder Sparebank skal fortsatt bidra til langsiktig verdiskapning og regional utvikling, og mener at Emisjonen styrker mulighetene til å oppfylle disse målene.

 

Garanti fulltegnet på kort tid
Tegningsperioden for garantister for emisjonen av egenkapitalbevis var satt til ni dager, men var allerede overtegnet i løpet av første dag.

  • Det setter vi stor pris på, og det gir oss god tro på at mange finner det attraktivt å delta i en mulig emisjon vinteren 2018, dersom generalforsamlingen vedtar å utstede egenkapitalbevis sier adm. banksjef Nina Holte.

Banken vil bidra til utvikling i regionen. Ved å utstede egenkapitalbevis vil banken kunne vokse ytterligere gjennom å gi god rådgiving og finansiering til enda flere kunder. –Vårt inntrykk er at kundene ønsker en lokalbank som er tilstede fysisk der de bor, i tillegg til å ha digitale løsninger. Hos oss får du begge deler, og banken opplever at kundene setter pris på vårt konsept, sier banksjefen.

 

 

 

Kontaktpersoner:

Adm. banksjef, Nina Holte, tlf.: 488 90 987 og e-post nh@oasparebank.no

Leder Salg og Marked, Jan Birger Stebekk, tlf. 915 16 147 og e-post: jbs@oasparebank.no

Styreleder Hans A. Iversen, tlf. 908 40 534 og e-post haniv@online.no

 

Hva er egenkapitalbevis?
Egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. I dag har 49 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer, hvor forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. De børsnoterte egenkapitalbevisene har historisk sett gitt en høy direkteavkastning på 5 – 7%.

 

Egenkapitalbeviseiernes innflytelse

Hovedforskjellen mellom en sparebank med bare grunnfondskapital slik som Østre Agder Sparebank er i dag og en sparebank med både grunnfonds- og eierandelskapital når det gjelder styringsstruktur, er at også egenkapitalbeviseierne skal være representert i generalforsamlingen med minimum 20 prosent og maksimum 40 prosent.

 

Om Østre Agder Sparebank:

Østre Agder Sparebank er et resultat av fusjonen mellom Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank den 2. oktober 2017. Målet med fusjonen var å styrke bankene Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank ytterligere som en lokal sparebank som skal bidra til utviklingen i lokalsamfunnet. Begge bankene har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn, og denne posisjonen skal videreføres og forsterkes i hele Østre Agder. Banken har hovedkontor i Gjerstad og bankkontorer i Risør, Tvedestrand og Vegårshei

Banken har eierandeler i Eika Gruppen AS. Forretningskapital per 3. kvartal på ca. 3,2 mrd.

 


Rådgivere i Østre Agder Sparebank