Bankens kunder skal være representert med 8 faste medlemmer i bankens generalforsamling.

Årets kundevalg til Gjerstad Sparebanks generalforsamling avholdes i bankens kundesenter på Brokelandsheia følgende valgdager:

 

Onsdag   01.03.2017 kl 09:00  - 15:00
Torsdag  02.03.2017 kl 09:00 -  15:00
Fredag    03.03.2017 kl 09:00  - 15:00

 

I år skal det velges 1 medlem til generalforsamlingen.

Medlemmet velges for en periode på 4 år.

 

Bankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til  generalforsamlingen. Hvert kundeforhold gir èn stemme, når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Bankens kunder kan velges som medlem (eller varamedlem) til bankens generalforsamling som representant for kundene.

Du kan melde inn din kandidat.

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være oversendt banken senest 31. januar 2017 med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og fullstendig adresse til Gjerstad Sparebank, Brokelandsheia 92, 4993 Sundebru eller på mail til
post@gjerstad-sparebank.no

 

Banken har en valgkomitè som vil innstille på forslag til kandidater. Denne valglisten vil bli lagt ut i bankens kundesenter på Brokelandsheia og på vår hjemmeside de siste 14 dagene før kundevalgdagene.

 

Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen og hvem av disse som er på valg følger vedlagt . Dette er også bekjentgjort ved oppslag i bankens kundesenter på Brokelandsheia.

Gjerstad 16. januar 2017

Nina Holte

Adm. banksjef